วิทยาลัยฯ ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เตรียมดำเนินการต่อไปนี้

    1. ให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครองมารายงานตัวและมอบตัว ในวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมขวัญข้าว ของวิทยาลัย 
    2. โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันมอบตัว
        2.1) สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้ที่ยังได้ไม่ยื่นในขั้นตอนการสมัคร)
        2.2)
สำเนาใบแสดงผลการเรียน รบ. 1 จำนวน 2 ฉบับ
        2.3) ถ้าผู้ปกครอง ไม่ใช่ บิดา - มารดา ต้องมีใบมอบอำนาจ 1 ฉบับ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ่ายเอกสารไว้ในหน้าเดียวกัน) 1 ฉบับ
        2.4) ใบรับรองแพทย์ ระบุเพิ่มเติมว่า
“ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส และโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว”
    3. หากนักเรียนไม่มารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

 
เนื่องจากนักเรียนทุกคน ต้องอยู่ประจำในหอพักของวิทยาลัย จึงจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่แพร่ระบาดได้ง่าย ได้แก่ โรคอีสุกอีไส และโรคไข้หวัดใหญ่ จึงขอให้ระบุเพิ่มเติมในใบรับรองแพทย์ว่า "ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส และโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว"

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ที่นี่
มอบตัว 12 พฤษภาคม 2562  เวลา 9.00 น.

 ณ หอประชุมขวัญข้าว ของวิทยาลัย
ของใช้ส่วนตัวในหอพัก

เครื่องแบบชุดลูกเสือวิสามัญ
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 088-757-2770, 082-947-8424, 077-332-445 ได้ทุกวัน

 
..